Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: výběrové řízení-právník KATASTRU NEMOVITOSTÍ

výběrové řízení-právník KATASTRU NEMOVITOSTÍ 12. led 2016 16:33 #1

  • vavrinec
  • Avatar uživatele vavrinec
  • OFFLINE
  • Nováček
  • Příspěvky: 3
  • Karma: 0
Ředitel Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník katastru nemovitostí na Katastrálním pracovišti Praha-západ v oboru služby „Zeměměřictví a katastr nemovitostí“ (bod 70 přílohy nařízení vlády č. 106/2015 Sb.).

Místem výkonu služby je Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8, Kobylisy. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. březen 2016 (případně dle dohody). Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v řešení právních otázek spojených s povolováním návrhů na vklad do katastru nemovitostí podle zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, posuzování oprávněnosti a správnosti zápisů do katastru nemovitostí, vedení správních řízení, vedení řízení o opravě chyb v katastru nemovitostí.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. ledna 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8, Kobylisy, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: hi4adnw).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady - právník katastru nemovitostí na Katastrálním pracovišti Praha-západ“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
[§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně
před konáním pohovoru;
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu lze doložit písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky ;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání
- vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle
§ 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru.
K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Bližší informace poskytne:

Ing. Jana Römerová
Ředitelka Katastrálního pracoviště Praha-západ
Tel.: +420 284 044 100
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JUDr. Karel Veselý
vedoucí personálního oddělení
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj
Tel.: +420 284 043 260
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

více na: cuzk.cz/getattachment/f9e2a6c8-d5cc-4db7...na-sluz-%284%29.aspx
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Vygenerováno za 0.031 sekund
Powered by Kunena fórum